August 31, 2011

สร้าง Object จากชื่อคลาส

เราสามารถสร้าง Object แบบกำหนดชื่อคลาสได้ดังนี้


id *object = [[NSClassFromString(@"MyClassName") alloc] init];

ประโยชน์ก็คือในบางกรณีเราไม่สามารถรู้ได้ตั้งแต่ตอนเขียนโปรแกรมว่าจังหวะนี้ควรจะโหลด Object ของคลาสไหน จนกว่าจะถึงตอนที่ต้องใช้จริงๆ