June 22, 2009

Hello World! - Your First Application in Grails and Flex

แปะรูปใน Wikimapia

June 05, 2009

10 เหตุผลที่คนในวงการไอทีลาออก (เขาว่า)

June 02, 2009

"บน บน ล่าง ล่าง ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา บี เอ" บน Google Reader